Chỉ làm thế nào để giải quyết vấn đề về phương sai vị trí nhấn mạnh? Cũng như khi thực hiện cắt thép, bề mặt gia công thép mỏng chắc chắn sẽ có một số biến dạng do ảnh hưởng của nhiệt, diện tích bề mặt không đều và cũng như biến dạng của tấm thép chắc chắn sẽ dẫn đến phương sai tùy ý. Trong phương pháp này, sự khác biệt cụ thể chắc chắn sẽ được tạo ra tương phản với việc bố trí chương trình phù hợp.

Chỉ làm thế nào để khắc phục sự cố về sự không nhất quán của vị trí nhấn mạnh? Và cũng như khi thực hiện cắt thép, bề mặt gia công thép mỏng chắc chắn sẽ có một số biến dạng do ảnh hưởng nhiệt tạo ra, diện tích bề mặt không bằng nhau và cũng như biến dạng của tấm thép chắc chắn sẽ dẫn đến phương sai tùy ý. Phương sai bảng chức năng. Trong phương pháp này, sự khác biệt cụ thể chắc chắn sẽ được kích hoạt tương phản với cài đặt chương trình hoàn hảo.