Một số thiết bị laser có hệ thống máy tính cũng như chương trình phần mềm hệ thống máy tính có thể kiểm tra ảnh và cũng sau đó laser giảm ảnh đã kiểm tra trên sản phẩm. Nếu bạn muốn có tia laser cho các chức năng sáng tạo, bạn có thể muốn có một tia laser nhẹ hơn. Vì các tia laser không phát theo đường thẳng, nên một thiết bị yêu cầu phát xung tia laser ở một mức giá cụ thể.

Một số thiết bị laser có hệ thống máy tính cũng như chương trình phần mềm hệ thống máy tính có thể kiểm tra ảnh cũng như sau đó laser giảm ảnh đã kiểm tra trên sản phẩm. Nếu bạn muốn có tia laser cho các chức năng sáng tạo, bạn có thể muốn có một tia laser nhẹ hơn. Do các tia laser không di chuyển theo đường thẳng, nên một nhà sản xuất yêu cầu phát xung tia laser với một mức giá cụ thể.