Nói chung, không khí hoạt động của thiết bị khử tia laser CNC không xuất sắc. Quy trình an toàn : 1). (thiết lập cá nhân, thiết lập thiết bị, chuẩn bị vị trí) 2).

Nói chung, cài đặt hoạt động cho thiết bị khử tia laser CNC là không tốt. Quy trình an toàn : 1). (thiết lập cá nhân, thiết lập thiết bị, thiết lập vị trí) 2). Bảo trì hàng ngày cũng như bảo mật : 1). 2).