Một số công việc giảm thiểu tia laser được thiết lập trong năm 2015 đến 2019

Một số dự án cắt laser được cài đặt trong năm 2015 đến 2019
Một số nhiệm vụ giảm tia laser được gắn vào năm 2015 đến 2019