Nó là thành phần của quá trình sản xuất nơi mà độ chính xác, thời gian, ít lãng phí hơn nhiều đối với các sản phẩm thô và cuối cùng cũng đóng một chức năng quan trọng. Mọi người đều mong muốn giảm thiểu thời gian sản xuất, điều này có nghĩa là thời gian sản xuất hàng loạt với độ chính xác sẽ ít hơn nhiều. Ngành công nghiệp sử dụng các trình điều khiển duy nhất để chăm sóc cũng như sử dụng các loại thiết bị ghi âm này.

Nó là thành phần của sản xuất mà ở đó độ chính xác, thời gian, ít lãng phí hơn nhiều đối với các sản phẩm thô, và cuối cùng cũng đóng một chức năng quan trọng. Mọi người đều mong muốn giảm thời gian sản xuất, điều này cho thấy thời gian sản xuất hàng loạt ít hơn nhiều với độ chính xác. Ngành công nghiệp sử dụng các trình điều khiển duy nhất để chăm sóc cũng như sử dụng các loại thiết bị khắc này.